Nå nye høyder med Asker og Bærum Liftutleie   |   Tlf. 90 5000 30  |  Epost: post@lavprsiliftutleie.no
Nå nye høyder med
Asker & Bærum liftutleie
ring: 90 5000 30
Nå nye høyder med
Asker & Bærum liftutleie
ring: 90 5000 30
Ekstra godt tilbud nå:
Spesiallift Basket Spider 13.50
Nå nye høyder med
Asker & Bærum liftutleie
ring: 90 5000 30
previous arrow
next arrow
Slider

VILKÅR

Før bruk:

– Kontroller at liften ikke har skader.

– Kontroller at hydraulikksystemet er tett og at elektriske kabler ikke er skadet.

– Brukeren skal være fullt ut fortrolig med maskinens funksjoner og bruken av trykknapper og manøverspaker.

– Sett alltid liften i stilling slik at det er tilstrekkelig plass for støttebenas bevegelse.

– Kontroller at nødstopp i kurven og ved bakke er trykket ut

– Arbeid i nærheten av uisolert høyspentledninger m.v. er forbudt med mindre sterkstrømsreglementets regler m.h.t sikkerhetsavstand er overholdt.

Oppstilling:

– Støttebena trekkes hydraulisk. Deretter kjøres støttebena helt ned og liften nivelleres med vater. Begge hjul må være opp over bakken!

– Det skal avsperres i hele liftens arbeidsområde med sperrebukker, markeringslinje og skilt merket: «Arbeid i høyden pågår». Gjeler spesial arbied på offentlig vei

– Still aldri liften nærmere en jernbanelinje enn at liftens arbeidsområde utgjør 3 meter fra selve linjen

– Hvis underlaget er ujevnt, bløtt eller lignende, legges det plater eller planker under støttebena.

Betjening og adferd under drift:

– Liften må kun betjenes av personer over 18 år som er blitt instruert i bruken av liften, og som har vist kunnskap overfor ansvarlig instruktør.

– Tillat bæreevne må ikke overskrides. !!!

– Ved skifte av oppstillingssted må ikke kurven benyttes.

– Ved forflytting av henger/bilmonterte lifter, skal liften være i transportstilling. Støttebena skal kjøres opp og inn.

Betjening av panel:

– Studer tegning for betjening nøye. Gjør deg kjent med nødsenkeventil og nødstopp.

Utstyret blir levert i forskriftsmessig stand, testet og pa alle mater funnet iht.
denne leieavtalen. Alle installasjoner og annet arbeid som er pakrevd for utstyret kan taes i bruk pa
bruksstedet blir utfort av leietaker eller for leietakers regning.

Liften er kontrollert og testet før utlevering. Det er kundens ansvar å bruke liften korrekt og utførte
nødvendig daglig kontroll og ettersym i leieperioden.

Dersom det oppstår problemer med liften ta
kontakt med Lavpris Liftutleie snarest! Spar penger!

Returner liften i rengjort stand. Alt våt maling skal være tørket vek før utlevering. Er ikke masking rengjørt ved tilbakelevering tilkommer
rengjøringsgebyr 680+mva per time.

LEVERING:

Utleieobjektet stilles til disposisjon fra kontraktens nevnte begynnelsestidspunkt og utleveringssted. Eventuell transport fra utleveringssted skjer for leietakers regning og risiko. Såfremt leietakeren skal hente utleieobjektet og dette ikke er gjort innen 5 dager, er utleieren ikke lenger forpliktet til å holde utleieobjektet til disposisjon, og utleieren kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietakeren. Utleieren har rett til den i kontrakten fastsatte leie for den tid som er forløpt inn til avtalen heves.

LEIEBETALING:

Leien gjelder fra og med den dagen utleieobjektet er avtalt hentet eller sendt fra utleier (fra kl 0800), til og med den dag utleieobjektet er returnert til utleiers lager, hvis ikke annet er avtalt i denne kontrakt. Leien gjelder for ett skift. Leien betales forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietiden er lengre enn en måned, betales forskuddsvis en måned ad gangen. Ved for sen betaling, belastes forsinkelsesrente med 12 % p.a. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Hvis leietiden forlenges utover avtalt tid, skal det beregnes et forholdsmessig leietillegg. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan bare skje med utleiers samtykke. Såfremt slik forkortelse aksepteres, skal det beregnes forholdsmessig reduksjon av leiesummen.

UTLEIERS FORPLIKTELSER:

Ved levering skal utleieobjektet være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldene. Dersom det utleverte utleieobjektet avviker fra avtalen, skal leietakeren omgående varsle utleieren som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet, har leietakeren rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig.

LEIETAKERS BRUK AV UTLEIEOBJEKTET:

Leietakeren er ansvarlig for at bruker/fører har godkjent opplæring/kompetansebevis iht gjeldende regelverk. Leietakeren er forpliktet til å foreta
vanlig driftsmessig vedlikehold og følge gjeldende vedlikeholds – og bruksforskrifter. Leietakeren må således bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f. eks drivstoff og smøremidler) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer. Leietakeren er likeledes forpliktet til å utføre og bekoste nødvendige småreperasjoner og utskiftning av deler som normalt må byttes ut under drift. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Utleieren er berettiget til å sende en kyndig person for å instruere brukeransvarlig hos leietakeren. Omkostningene bæres av leietakeren. Utleieren har til enhver tid rett til å inspisere utleieobjektet og skal av leietakeren holdes informert om brukersted.

LEIETAKERRENS RISIKO OG ANSVAR:

Risikoen for utleieobjektet går over fra det øyeblikk utleieobjektet leveres fra utleierens lager eller annet avtalt utleveringssted, og til avlevering etter endt bruk ved utleiers lager eller annet avtalt sted. Leietakeren hefter for all skade som påføres utleieobjektet i leietiden. Leietakeren har ansvar for eventuelle ting- , person- og følgeskader som utleieobjektet og dets bruk måtte påføre tredjemann. Ved enhver skade skal utleieren straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak.

FRAMLEIE:

Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse o .l.) over utstyret uten utleiers tillatelse.

FORSIKRING:

Utleier har tegnet ansvar- , ulykke- ,brann- og tyveriforsikring. Egenandel er kr 12.000,-. Ved skade som forsikringen dekker, blir egenandelen belastet leietaker. All annen skade som skyldes grov uaktsomhet, beruselse e.l., som forsikringen ikke dekker, belastes i sin helhet leietakeren.

OPPSIGELSE:

Såfremt utleieobjektet ikke behandles tilfredsstillende, kan utleieren si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente utleieobjektet på leietakerens bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke belastes innen forfall, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig. Hvis leien er avtalt per dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietakeren med 3 arbeidsdags varsel. Hvis leien er avtalt per måned, gjelder 1 ukes varsel.

TILBAKELEVERING:

Innen leietidens utløp er leietakeren forpliktet til å bringe utleieobjektet tilbake til utleiers lager eller annet avtalt sted for egen regning og risiko. Utleieobjektet skal ved tilbakelevering være rengjort og i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietakeren og leieperioden vil i slike tilfeller beregnes fram til utleieobjektet er ferdig reparert. Utleieren er berettiget til, på leietakerens bekostning, å foreta nødvendige sluttreperasjoner/rengjøring.

TILLEGGSUTSTYR:

Bestemmelsene i denne avtalen gjelder også for tilleggsutstyr, tilhenger, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietakeren uten å være særskilt nevnt i avtalen.

FRASKRIVELSE:

Utleieren påtar seg intet ansvar for at utleieobjektet tilfredsstiller leietakerens behov. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatnings ansvar i forbindelse med utleieforholdet, herunder skade som måtte bli påført leietakerens personer eller ting. Dette gjelder også dersom skaden skyldes teknisk svikt som leietaker oppdaget, eller burde oppdaget, ved sin bruk av utleieobjektet. Leietaker påtar seg det fulle ansvar for ethvert krav som av utenforstå
ende måtte bli reist mot utleier med bakgrunn i utleieforholdet. Dette gjelder også dersom kravet gjelder skade som skyldes teknisk svikt som leietakeren oppdaget, eller burde ha oppdaget, ved sin bruk av leiemateriellet. Leietaker fraskriver seg enhver adgang til regress overfor utleier dersom leietaker er ansvarlig etter vilkårene over.

TIVSTER:

Tvister om utleieobjektets tilstand ved tilbakelevering og mulig ansvar i denne forbindelse, jfr. punkt 5 og 9, avgjøres av en voldgiftsnemd hvor partene oppnevner hver sin representant og Statens Institutt en oppmann.

Facebook